فیلتر 2217 420
فیلتر 2215 340
فیلتر 2213 250

مبدا تهران هست و قابل ارسال هست
پیگیری از طریق پیام خصوصی
------------------------------------------------

یاداشت مدیریت:

تاپیک فروش تعداد محدودی فیلتر سطلی ایهایم نو با قیمت مناسب بسته شد.

استارتر تاپیک در صورت نیاز به باز شدن تاپیک پیام خصوصی ارسال کنید.(chaky)

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی