سلام
انجلها پیش مولد هستن.نزدیک به جفت خوردن هستن.
قیمت هر کدوم 12ت .جمعا 60ت
ترجیحا فروش بصورت یکجا