فروش سرجم 50عدد دیسکس 4.5تا 6اینچ که حتی چند تا جفت هم توشون هست که سابقه
تخم ریزی هم دارن هر کی خواست ایمیل بفرسته فیلمشو تقدیم کنم
قیمت عمده 78000تومان