به گزارش خبرگزاري مهر، محققان با استفاده از تلسکوپ اشعه ايکس اقدام به شناسايي يک کهکشان مارپيچي به نام NGC 3627 کرده اند که ممکن است به کشف سياه چاله عظيم و بزرگي که در همسايگي ما قرار دارد و پيش از اين ناشناخته بود کمک کند.
يک گروه از دانشندان اخيرا با بررسي اطلاعات به دست آمده توسط تلسکوپ اشعه ايکس چاندرا ناسا از 62 کهکشان نزديک به اين نتيجه رسيده اند که 37 کهکشان داراي منابع اشعه ايکس در مراکز خود هستند و در ميان آنها هفت کهکشان داراي سياه چاله هاي بسيار بزرگ وجود دارد.
تصوير ترکيبي کهکشان NGC 3627 که به تازگي منتشر شده ترکيبي از اطلاعات چند تلسکوپ مختلف است
مشاهدات صورت گرفته با اشعه ايکس نشان دهنده فعاليت سطح پايين سياه چاله است که ممکن است از کار افتاده باشد. اين تحقيق که جزئيات آن در مجله فيزيک نجومي منتشر شده اظهار مي دارد که بخشهايي از اين کهکشانها ميزبان سياه چاله هاي بسيار بزرگي هستند که بسيار بزرگتر از چيزي است که پيشتر جستجوها نشان مي داد.
تصوير ترکيبي کهکشان NGC 3627 که به تازگي منتشر شده اطلاعات اشعه ايکس چاندرا و مادون قرمز تلسکوپ فضايي اسپيتزر را با رنگهاي آبي و قرمز و اطلاعات تلسکوپ فضايي هابل و تلسکوپ بسيار بزرگ شيلي به رنگ زرد را ترکيب کرده است.
سياه *چاله ناحيه*اي از فضا- زمان است که هيچ چيز، حتي نور نمي*تواند از ميدان جاذبه آن بگريزد.
وجود سياه*چاله*ها در نظريه نسبيت عام آلبرت اينشتين پيش بيني مي*شود. اين نظريه پيش بيني مي*کند که يک جرم به اندازه کافي فشرده مي*تواند سبب تغيير شکل و خميدگي فضا-زمان وتشکيل سياهچاله شود. پيرامون سياهچاله رويه*اي رياضي به نام افق رويداد تعريف مي*شود که هيچ چيزي پس از عبور از آن نمي*تواند به بيرون برگردد و نقطه بدون بازگشت است.
صفت "سياه" در نام سياه *چاله به اين دليل است که همه نوري که به افق رويداد آن راه مي*يابد را به دام مي*اندازد که اين دقيقا مانند مفهوم جسم سياه در ترموديناميک است. مکانيک کوانتوم پيش*بيني مي*کند که سياه چاله *ها مانند يک جسم سياه با دماي متناهي از خود تابش*هاي گرمايي گسيل مي* کنند. اين دما با جرم سياه چاله نسبت وارونه دارد و از اين روي مشاهده اين تابش براي سياه چاله* هاي ستاره*اي و بزرگتر دشوار است.
kanoon.ir