*قرص جوشان ضد قارچ آزو به راحتی در آب حل و پراکنده می شود.
*خاصیت ضد قارچ قوی و درمان سریع بیماری های قارچی مانند عفنت دور چشم، دهان، باله ها، فلس ها و سفیدک های ناشی از پاتوژن های قارچی.
قابل استفاده برای ماهی های آب شور و شیرین و حوض ها.