آشنایی با انواع تزریقات در اسب
1)تزریق وریدی IV 2)تزریق زیر جلدی SC
3)تزریق عضلانی IMانواع عضله:عضله گردن ،عضله کپل، عضله سینه ، عضله بالای کپل(گلوتئال)


محمد علی نصیری


منابع: مجله دنیای اسب