مشاوره*ي سلامت: هرگونه تغيير در رفتار و روحيات و مشكلات احتمالي مانند سختي در حركت، تغيير در اشتها، وجود هرگونه برآمدگي و برجستگي غيرعادي در پوست حيوان را حتماً با دامپزشك در ميان بگذاريد.

  • · معاينه*ي فيزيكي: دامپزشك با لمس كردن ماهيچه*ها، اسكلت شكم، سر و گردن حيوان شما وجود هر گونه وضعيت غيرنرمال را بررسي و با استفاده از گوشي، به ضربان قلب و دم و بازدم او گوش مي*دهد. هم*چنين چشم*ها گوش**ها و دهان حيوان چك مي*شود تا از عدم وجود مشكلاتي مانند آب مرواريد، مشكلات دندان و مشكلات گوش مياني اطمينان حاصل شود.
  • · تست**هاي تشخيصي: از جمله آزمايش خون، آزمايش ادرار و احتمالاً راديوگرافي (برحسب تشخيص دامپزشك) و عكسبرداري در تشخيص عوارض و بيمار*هايي كه با معاينه فيزيكي قابل رديابي نيستند بكار مي*روند.
  • · آزمايش مدفوع: براي پی بردن به وجود انگل*هاي داخلی
  • · راهنمايي براي مراقبت و پيشگيري از بروز مشكلاتي از جمله كك، كنه، انگل*هاي روده*اي و كرم*ها و پيشگيري و درمان پوسيدگي دندان
  • · واكسن*هاي ضروري: واكسن*ها، در حيوانات هم درست مانند انسان*ها به سيستم ايمني بدن ياد مي*دهند كه بيماري*هاي عفوني را قبل از آنكه حيوان را مبتلا كنند، شناخته و دفع كند.