چناچه هنگام کوتاه کردن ناخن و یا منقار پرنده و یا در اثر اصابت خونریزی ایجاد شد با دستمال تمیز خون را بند آورده و پودر یا آرد ذرت ریخته و سفت فشار دهین.چناچه یا چسب زخم در دسترس دارین به محل بچسبانین. برای چندین ساعت مدام پرنده را زیر نظر داشته باشین تا خونریزی ادامه نداشته باشد.لازم است دامپزشک پرنده را چک کند تا میزان و درجه صدمه دیدن را ارزیابی کند اگر شکستگی نیز در منقار بوجود آمده باشد باید دامپزشک درمان لازم را انجام دهد.


در این مدت لازم است رژیم غذایی شامل غذاهای نرم باشد تا بهبود پرنده حاصل شود.ترجمه:شهرزاد