ناشنوایی چقدر در گربه ها امری رایج است؟آیا رنگ های خاصی از گربه ها بیشتر مستعد ناشنوایی هستن؟

گربه ها در سنین مخنلف ممکن است شنوایی خود را از دست دهن برخی دیگر از گربه ها از زمان تولد کر هستن که به اصطلاح کرمادرزایی بوده و ارثی می باشد.گربه کر مادرزا ممکن است هنگام تولد شنوا باشد ولی با گذشت مدتی به علت داشت ارث کر بودن سیستم داخلی گوش آسیب دیده و ناشنوا می شون.

ژن ناشنوایی با ژن سفید بودن گربه و یا چشم آبی بودن بسیار نزدیک است.یعینی گربه ای که ژن سفید بودن را دارد احتمال داشتن ژن کر بودن نیز بالاست.البته تنها سفید بود دلیل بر کر بودن گربه ها نیست ما بسیاری گربه سفید می بینیم که کر نیستن ولی اکثر گربه های کر سفید هستن.

همه گربه های کر مادرزایی بطور کامل ناشنوا نیستن و ممکن است تنها یک گوش آنها ناشنوا باشد مثلا گربه ای که یک چشم آبی و چشم دیگرش زرد است هر دو گوشش ناشنوا نیست .گوش سمت چشم زرد شنوا و گوش سمت چشم آبی ناشنواست.

گربه با داشتن ژن کری نباید بادار شود چون کر و ناشنوا بودن را در سری بعدی گربه های افزایش می دهد.

در آخر تمام گربه ها سفید کر نیستن ولی شانس کر بودن گربه سفید و چشم آبی بیش از سایر رنگهای گربه ها می باشد.


ترجمه:شهرزاد
www.peteducation.com