پشه , ساس و سایر حشرات منتقل کننده بیماریهای مختلفی به پستانداران و

پرندگان هستن.


آنفولانزارندگان که بیماری شناخته شده در نیاست از ویروس خطرناک و

مهلک H5N1 گرفته شده و هنوز بصورت بیماری همه گیر در دنیا پخش نشده است.

پیشگیری:

این ویروس در بدن پرنده بیماری پخش می شود و بصورت مخفی در بدن پرنده وجود

دارد بنابراین صاحبین پرندگان باید از هرگونه تماس پرنده خانگی بصورت دهانی یا

تنفسی و یا مدفوع پرندگان بیرون از خانه جلوگیری کنند.


فاجعه و خطر بیماری در همزمان شدن باران و هوای بارانی و تکثیر و زیاد

شدن mosquitoe بیشتر می شود .از کشیدن توری در اطاف خانه و پنجره ها از

ورود mosquitoe به خانه و مکان پرنده جلوگیری کنید.


این بیماری بطور جدی من را می ترساند نه تنها من بلکه صاحبین و عاشقان پرندگان

را.در واقه کشف نشدن درمان این ویروس خطر جدی برای سلامتی پرندگان و به

طبع انسانهاست. شیوع این بیماری در قفسهای پرجمعیت چشمگیرتر است و باعث

مرگ دسته ای پرندگان می شود.


چیزی که اتفاق می افتد با مهاجرت دسته پرندگان مهاجر و همچنین پرندگان و سایر

حیوانات گشنه و استفاده از غذاهای موجود در سطل آشغال ها شیوع این بیماری

بیشتر و خطرناک تر می شود.


باید از خودمان شروع کنیم اگر در کشوری زندگی می کنیم که استطاعت و توانایی

رسیدگی به حیوانات را نداریم اجازه تکثیر و زیاد شدن در کشورمان را ندهیم. تا از

سرایت ویروس از حیوان به حیوان و بالطبع از حیوان به انسان جلوگیری کنیم.


mosquitoeترجمه:شهرزاد
www.avianweb.com