سلام من يه عروس هلندي سفيد و زرد يا همون لاتينو (فكر كنم كلمه ي درستش اين باشه) دارم . وقتي گرفتمش خيلي جوجه نبود و دون خور بود كاملا هم اروم بود همه اعضا ي خانواده رو ميشناسه و بابام رو بيشتر از همه دوس داره ولي با بقيه هم خوبه بيشتر از مردا خوشش ميادو ميپره رو سرشون اگه حتي نرن سمتش ! خيلي شيرين كاريا ميكنه كلمه ي سلام و اسم خودم و بلده خيلي باهوشه وقتي كسي زنگ ميزنه جيغ خوشحالي ميزنه ! تا حدود يك ماه پيش همش يك بند ميخوند و حرف ميزد الان يكم حس ميكنم عصبي شده ديگه مث قبل سر منو نميبره و صداي اروم ميخونه و باور نميكنيد ي چيزي ك هيچ جا نتونستم جواب پيدا كنم اينه كه يه جورايي درواقع استمنا ميكنه و اين كارو وقتي ميشينه روي دستمون انجام ميده گاهي دوبار تو روز و حتي ب فاصله ي ٢٠ دقيقه با وجود اينك شك دارم بالغ باشه وجالبب اينجاس ك وقتي اينكارو ميكنه واسه يه دقيقه خلقش عوض ميشه و خوب ميشه و شروع ميكنه ب حرف زدن و خوندن و رقصيدن ولي خيلي طول نميكشه كه دوباره عصبي ميشه و استرسي و خيلي ام گاز ميگيره من تنبيهش ميكنم و ميذارمش چن دقيقه تو قفس تنها بمونه خيلي رو دست نميمونه و پر ميزنه روسر مياد اگ نخواد از جايي برش دارم گاز ميگيرهه حتي چن بار از دستم در رفت و داد كشيدم ولي تاثيرش زياد نيس حس ميكنم عصبيه و جيغ ميزنه نميدونم چكار كنم.لطفا راهنماييم كنيد