سلام طوطی من نزدیک ۳۰ کلمه حرف میزنه ولی فقط وقتهایی که تنهاس
..پیشش میری دیگه حرف نمیزنه. ۱۰ روزی میشه خریدم. مشکلش چییه ؟؟