توانایی نگه داری سگ آپارتمانی پامر را دارم ، وقت و شرایط مالی مناسبی هم دارم . در صورت تمایل sonia.raha.222@gmail.com