مریضی ماهی فیلاور در شرف مرگ چه راحلی باید انجام بدن تا نذارم بمیره