دنی خوکچه هندی بسیار ارام به دلیل قبول کردن یک توله سگ زمان کافی برای نگهداریشو ندارم