من تعدادی ماکرو دارم که دوتاش به شدت ابتدای بالاها قرمز و دم عقب هم انگار زخم هست و خونی
اب هم عوض کردم کامل و اکواریوم را با نمک شستم و سنگها را و تمیز گذاشتم الانم ماهی بارشم همین طور شده نمیدونم چیکار کنم
میگن تتراسایکلین 250 بریزم تو اب من اکواریومم80×30×50هست چندتا باید بریزم؟