با سلام
فروش ٢عدد ديسكس ٥اينچ
سالم و غذا خور
كيفيت و گريد از رو عكسا مشخصه
بنده زنجانم و امكان ارسال هست
بولداگ ٥اينچ ٢٥٠
توريگوئز ٥اينچ ٢٠٠