سلام من امروز که تازه خرگوشمو گرفتم اولین بار که ادرار کرد ادرارش مثل شیر زرد بود یعنی چیه مشکلی داره من گفتم شاید شیر بهش داده مادرش وقتیی پیشش بوده بنظر شما چطوره ؟؟؟؟