آناتومی:
توصیف یا تشریح یک ساختار است، از راه جدا کردن تکه*های مختلفی که بر هم سوار شده و آن ساختار را ساخته*اند. واژه آناتومی anatomy از ترکیب پیشوند ana به معنای up (به مفهوم بر بالای هم سوار شده و ساخته شده و کالبد) با واژه یونانی temnenin به معنای (بریدن و قطعه قطعه کردن) بدست آمده است. و همان مفهوم از هم جدا کردن، اجزای یک کالبد را می*دهد

تاریخچه :
اولین مطالعات مربوط به آناتومی ، توسط وسالیوس که یک آناتومیست فلمنگی قرن شانزدهم می*باشد صورت گرفت.