بافت شناسی (histology) قسمتی از علوم تشریحی است که ساختمان میکروسکوپی ارگانهای مختلف بدن موجود زنده را مورد بحث و بررسی قرار می*دهد.