خزه کريسمس پک١٠در٨....٧تومن
هميانتوس پکي٧تومن
کريپتون وندتي بزرگ ١٢تومن کوچک۴_۵برگ٧تومن
خاک بستر گراول دوبسته دارم.يه بسته پلمپ وبازنشده ويکي نايلونش پاره شده ريختمش تو يه نايلون ديگ کاملا سالم و استفاده نشده حتي يک بار هم استفاده نشده بسته اي١٢تومن

ارسال با هزينه خريدار امکان پذير ميباشد.