سلام
حدود 800 عدد انجل کوی و انجل سفید پوست چرم
سایز 3 بند و پیش مولد
قیمت پایه،همشون باهم 850هزارتومن
باخریدار راه میام.
هزینه بستع بندی و ارسال با خریدار
پیگیری در خصوصی