ظاهرا جنگ با گوجه فرنگي مخصوص اسپانيايي ها نيست. در كلمبيا هم عده اي از مردان و زنان و كودكان در استان بوياكا كشور كلمبيا نيز دست به برگزاري مراسم مشابهي زده اند. آنها با استفاده از گوجه هاي له

شده و گنديده كه قابل فروش و مصرف نيستند به جنگ هم رفته و به اين گونه آغاز فصل جديد برداشت محصول را جشن ميگيرند.