بلبل حزن انگیز

مناطق : شرق آفریقا . اتیوپی . آفریقای جنوبی ...

زیستگاه : جنگلهای سواحلی همیشه سبز و زمینهای درخچه ای خشک

تغذیه : حشرات . لاروها . دانه ها و میوهامنبع پارسی پت