بلبل خرمای خط خطی

مناطق : کنیا . مالاوی . موزامبیک ....

زیستگاه : جنگلهای مونتانه مرطوب نیمه استوایی یا گرمسیری

تغذیه : حشرات . میوه . لاروها . دانهمنبع پارسی پت