بلبل موریس

مناطق : اقیانوس هند

زیستگاه : جنگل . دشتها . مزارع . علف زارها

تغذیه : میوه . حشرات . دانه ها . لاروها


منبع پارسی پت