بلبل کوه

مناطق : هند . آسیای جنوب شرقی

زیستگاه : جنگل و دشتهای مرطوب نیمه استوایی یا گرمسیری

تغذیه : حشرات . میوه . لارها . دانه​منبع پارسی پت