بلبل مودار قرمز

مناطق : گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیا و اکثر نقاط گرمسیری جهان زندگی میکند

زیستگاه : جنگلها و دشتها ....

تغذیه : میوها . حشرات . لاروها . دانه ها

​منبع پارسی پت