طرقه سیاه سر طلائی
در اندازه حدودا 21 تا 26 سانت . جنس نر با سرو سینه طلائی و بدنی سیاه و خطی سفید در بالها
نرها دارای چند همسری . جنس ماده برنگ قهوه ای
زیستگاه در تلابها _ دشت ها _ مزراع ....
تغذیه . حشرات _ بی مهرگان آبزی و دانه ها ....
در فصل گرم آمریکای شمالی _ کانادا و در فصل سرما آمریکای جنوبی _ کلمبیا بصورت گروهی 20تا به بالا مهاجرت میکنن .
ماده در فصل بهار اقدام به تخمگذاری 4 تا 5 تخم برنگ خاکستری مایل به سبز سفید با خالهای قهوه ای
​منبع اختصاصی پارسی پت