بلبل گوش قهوه ای بدنی خاکستری با لکهای زیر بدن سفیدد _ گوشها روی بالها و دم برنگ قهوه ای _ پاها و نوک مشکی
در مناطق آفریقا . شرق میانه . گرمسیری آسیا . اندونزی و تا کره . ژاپن هست
دم بلند و بالها کوتاه و انواع مختلف در مناطق مختلف هستن از اندازهای 15 تا 27 سانت میباشن
تغذیه . میوه . شهد . لاروها . حشرات .....
در فصل بهار 3 تا 6 تخم برنگ صورتی در لانه درختان میذاره

منبع اختصاصی پارسی پت