برنگ زرد { طلائی } با منقاری صورتی و یک ماسک سیاه بر روی صورت و پرهای انتهای دم و بالها برنگ سیاه هست
اغلب بصورت جفت در اطراف شهرهای جنگلی زندگی میکند
زیستگاهش در مناطق جنوب آسیا بویژ هندوستان هست​منبع اختصاصی پارسی پت