حدودا 25 سانت هست با کاکلی سیاه پرهای سیاه در تمام بدن بجز قسمت گوش و شانها و نوکی برنگ شیری
زیستگاه طبیعی دشتهای مرطوب جنگلهای گرمسیری و نیمه گرمسیری در مناطق اندونزی و بخش کوچکی از گینه نو زندگی میکند
تغذیه همچیز خوار است ولی میوه بیشتر استفاده میکند .منبع اختصاصی پارسی پت