مینای طلائی { مینو }
یک گونه از سارها میباشد که در اندونزی گینه نو یافت میشود
زیستگاه طبیعی آن جنگل دشت مرطوب و نیمه استوائی یا گرمسیری استمنبع اختصاصی پارسی پت