تصاویری از ترکیب قناری با بلبل خمسه
این ترکیب حاصل زحمات یک فرد ایرانی در کشور ایران می باشد