داروی جهت نابودی کرمهای پهن کرمهای آبششی و کرم های پوستی (داکتیلوجوروس جیروداکتیلوس سستود پلاناریا )
روش استفاده: 10 میل به ازای هر 40 لیتر آب
زمان مصرف باید کربن اکتیو یا فیلتر یو وی نباید استفاده بشه
اسکیمر باید خاموش باشه
بهترین زمان اضافه کردن دارو هم صبح هست

منبع dera.de