بلبل تاج دار هيماليااندازه: 18 سانتي مترمشخصات: نر و ماده هم شکل هستند، پرنده اي است کوچک وخوش آواز از خانواده بلبل خرما که به وسيله پرهاي قهوه اي مايل به خاکستري تاج مانند روي سرش که حالتي افشان و فر خورده به سمت جلو دارد، به خوبي قابل تشخيص مي باشد، دو لکه سفيد طرفين صورتش در برابر رنگ سياهي که پرهاي گلو، تا بخشي از سينه و اطراف چشمانش را گرفته است،
تضاد واضحي را به وجود مي آورد، رنگ پر و بالش خاکستري است که در ناحيه پشتي متمايل به قهوه اي است و پوش پرهاي زير دمش زرد رنگ است، دمش خاکستري تيره ونزديک به سياه است که در پايان هر کدام از پرهايش لکه اي سفيد ديده مي شود، چشماني سياه با حلقه چشمي کم رنگ دارد، منقاري باريک و کوچک به رنگ سياه و پاهايي سياه دارد، پرندة نر و ماده هم شکل هستند. مي باشند، اين پرنده مستعد دست آموز شدن مي باشد، از نظر رفتاري و شکل ظاهري به جز پرهاي کاکل روي سر و اندازه لکه هاي سفيد طرفين سرش که کمي کوچک تر است بسيار شبيه بلبل خرما مي باشد، زيستگاه اين پرندهبه لحاظ مجاورت با منطقه تبت و ارتفاعات هيماليا و برخي از مناطق شمالي شبه قاره هند به بلبل هيماليا معروف شده است، در افغانستان، بوتان، هند، نپال، پاکستان و تاجيکستان نيز يافت مي شود.تغذيه: بيشتر از انواع توت ها، ميوه ها، دانه ها، جوانه ها، حشرات و ساير بي مهرگان کوچک، تغذيه مي کند.زيستگاه: درجنگل ها، مناطق پر درخت و در باغ ها، پارک ها و کنار جاده ها و جاهائي که مازاد مواد غذائي از بازديد کنندگان به جا مانده است يافت مي شود.

عکی های بلبل هیمالیا :


منبع : مرکزموضوع شناسی احکام فقهی