باغ گیاهشناسی زیامن در چین


Xiamen Botanical Garden

منبع:http://www.tripadvisor.com/