سلام
سهره و سهره قناری و تصاویری از مراحل ساخت محیط مناسب نگهداری در فضای باز توسط (سام برنارد) از کشور زاگرب

منبع : ( skejic-davor-ptice ) گرد اوری : انجمن (پارسی پت ) www.parsipet.ir