سلام:
گیاهان مناسب برای دکور تانکهای دیسکس از کتاب Trophy discus