سلام دوستان
هرکی دیسکس بولداگ 4 اینچ به بالا سالم و غذا خور داره و یا نژاد دیسکس که کم پیدا میشه داره منو خبر کنه
مرسی