مکمل دارویی Rimadyl

محصول شرکت pfizerاین محصول جهت کاهش درد مفاصل و جراحات و کاهش تب مورد اسفاده قرار می گیرد
Rimadyle با کاهش ترشح هورمون های انتقال دهنده پیام درد موجب کاهش درد در بدن سگ میشود
این دارو را میتوان بصورت یک عدد قرص برای یک روز و یا دو عدد نصف قرص دوبار در روز به حیوان داد
Rimadyle را میتوان به عنوان قرص جویدنی به سگ داد و قابل جویدن است
این دارو حتما باید همراه غذا به سگ داده شود
مصرف این دارو برای سگ های زیر 6 هفته و گربه ها ممنوع است

منبع : پارسی پت
ترجمه : نسرین.ح