دوستان اگه کسی میگو گلدن زیر قیمت آقای رهبر داره من خریدارم.اگه بچه هم باشن میخرم
پیگیری تنها از طریق پیغام خصوصی