دوستان عزیز سلام
دیسکس 2 اینچی خریدم
تا الان خوراکشون دل مرغ بوده!منم خیلی گشتم پیدا کنم نتوستم
فقط کمی گردن مرغ تونستم پیدا کنم!
الان خونه فقط غذای "انرژی"دارم هم دونه قرمز بزرگا هم کوچیک های سبز و قرمز
چه کنم چی بدم بهشون؟