2 عدد سیلور شارک در حدود 20 سانت هر دوتا 80 هزار تومن


4 عدد گلدن شارک یکی در حدود 25 سانت یکی در حدود 20 و دوتای دیگه در حدود 15 سانت هر چهار تا 100 هزار تومنیک عدد کت فیش اسپرت در حدود 27 سانت 80 هزار تومنیک ماهی قرمز معمولی در حدود 15 سانت 10 هزار تومنقیمت ها مقطوع هستش
همه رو با هم 220 هزار تومن هم میدم
تحویل سمت میدان رسالت تهران
شماره تماس ------