سلام.بنده قصد دارم تعداد 30 عدد میگوی رد چری با قیمت پیشنهادی1.500 تومان برای هر عدد تهیه کنم از دوستان اگر کسی این تعداد با این قیمت داشت.لطفا برای بنده پیام خصوصی ارسال کند.با تشکر