دوستان خريدار انجل كوى و انجل باله بلند در سايز هاى پشت ناخونى و يك بندى و دو بندى و پيش مولد هستم من تهران هستم دوستانى كه دارن لطفا تعداد و قيمت رو برام تو خصوصى بگن با تشكر