دوستان مقداری محدود نوخودی و هیگروفیلا غروب برای فروش دارم.
از هر کدوم حدود 10 شاخه 15 تا 20 سانتی
شاخه ای 500
امکان ارسال نیست
محل تحویل مترو تهران