دوستان اگه کسی میگو برای فروش از هر نوعی بجز آمانو داشته باشه من خریدارم