روشهای مديريتی تشخيص فحلی:

تشخيص فحلي براساس مشاهده ايستادن حيوان و سواری دادن است.

برای تشخيص بهتر بايد موارد ذيل رعايت شود:

1_ داشتن سوابق دقيق گاوها در زمان مشاهده و تعيين زمان احتمالي فحلی
2_ مشاهده منظم و هر روزه دامها سه بار بمدت 20تا 30 دقيقه در زمان غير از شيردوشی
• فعاليتهای فحلی معمولاً در اوايل صبح بين ساعتهای 2 تا 6 ديده مي شود و از آنجا که شيردوشی در آن زمان نمیباشد، بنابراين ضروری است که مشاهده گاوها بعنوان اولينکار صبحگاهی باشد.
3_ ثبت سوابق تمام استروس های قبل از تلقيح يا جفت گيری.
• چون تخمک گذاری در گاو 12 ساعت پس از پايان مرحله استروس انجام مي شود، لذا بايد تلقيح را در اواخر مرحله استروس انجام داد.
به طور خلاصه اگر گاو فعاليت فحلی خود را هنگام صبح نشان بدهد، آنرا به هنگام شب تلقيح مي کنند و اگر فعاليت فحلی را شب بروز داد، تلقيح آن به صبح روز بعد موکول مي شود.
ظرف دو روز بعد از جفت گيری، گاها ترشح مايع مخاطی سفيد مايل به زردی از فرج ديده مي شود که حاوي لکوسيتهای نوترفيل رحم مي باشد.
حدود 48 ساعت بعد از ف حلی چه جفت گيری انجام شده باشد و چه حيوان جفتگيری نکرده باشد، تليسه ها و خيلی از گاوهای ماده ترشحات خونی دارند . خون بيشتر
از برجستگيهای آندومتر رحم مي آيد. در نتيجه مشاهده اين خونريزی بعد از تلقيح مصنوعی يا طبيعی، به اين مفهوم نيست که آبستنی صورت نگرفته است.
مشاهده خون در ناحيه فرج، روی دم و يا نيمه پشتی بدن گاو يا تليسه معمولا به آن معناست که گاو از دو يا سه روز قبل فحل بوده و برای آبستن کردن اينگاوها در اين چرخه فحلی دير شده است . با اين وجود اين تاريخ را يادداشت کرده و دوره فحلی بعدی راتخمين مي زنيم.
بعضی گاوها علامت مشخص فحلی را نشان نمی دهند. ولی فعاليت چرخه ای طبيعی دارند اين عارضه را فحلی خاموش گويند. البته اين عارضه ممکن است بيشتر ناشی از ناتوانی صاحب دام در مشاهده علائم باشد تا ناتوانی گاو درنشان دادن علائم.
در اکثر گاوهای جوان اولين مرحله استروس بعد از زايش بدودن علامتهای ظاهری است.

تغييرات تخمداﻧﻬا در خلال فعاليت سيکليک:
با شروع بلوغ، رشد و توسعه قابل توجهی در فوليکولهای روی تخمدان بوجود مي آيد . رشد فوليکولی بصورت امواجی در تمام سيکل استروس ايجاد مي گردد. ولی تنها در خلا ل مرحله استروس و بلافاصله پس از آن يک يا
چند فوليکول رشد سريع يافته، بالغ شده و تخمک گذاری مي نمايند.
معمولاً بعد از هر فحلی يک فوليکول پاره مي شود و يک تخمک آزاد مي شود. ولی تخمک گذاری مضاعف در 4 تا 5 درصد ماده گاوها ديده مي شود ولي تخمک گذاری سه گانه کمياب است.
قطر فوليکول گراف رسيده ،معمولا 2 تا 2/5 سانتيمتر مي باشد.
ساير فوليکولها اغلب تا 1/3 تا 1/5 سانتیمتر رشد مي نمايندو سپس تحليل رفته و آترزی مي شوند .
اغلب اين فوليکولها همراه با جسم زرد رسيده روی تخمداﻧﻬا لمس مي شوند.
جسم زرد از باقيمانده فولکيول پاره شده تشکيل مي شود به اينصورت که سلولهای فوليکول پاره شده تبديل به سلولهای لوتئينی شده و جسم زرد تشکيل مي شود.
ساخته شدن کامل جسم زرد در حدود 7 روز پس از اوولاسيون صورت مي پذيرد آه تا روز 17 (يعنی ده روز ) به همين وضع باقی مانده تا سرانجام و در صورت عد م آبستنی و لقاح، شروع به تحليل نمايد.
در گاوهای شيری حدود 60 % تخنک گذاريها از تخمدان راست است.
جسم زرد توليد پروژسترون مي کند که در کنترل فعاليت سيکليک تخمدان در گاو نقش کليدی دارد.