من خریدار رد رز 4 یا 4.5 اینچ هستم خبرم کنید...........